9092305967

خط تخصصی روانشناسی-استان تهران

تماس ازسراسرکشور  02188990538

 

مشاوره خانواده موضوعی است که به روابط بین اعضای خانواده اهمیت زیادی می دهد. در این مشاوره تشخیص داده می شود که رفتار هر یک از اعضای خانواده با مشل رو به روست. و یا این که این افراد نمی توانند به خوبی باهم ارتباط داشته باشند. وقتی صحبت از خانواده می شود، ما از زوج هم حرف می زنیم. در واقع وقتی خانواده به لحاظ عملکرد دچار مشکل می شود و نمی تواند اهداف مشترکی را وضع کند و به آن ها پایبند باشد، و در یک چرخه ی معیوب قرار گرفته اند، که هر فردی رفتار فرد دیگر را به طور دیگری تفسیر می کند. و به خاطر همین سوء تفاهمات اختلافات زیادی هم رخ می دهد. چون هیچ کس یاد نگرفته که در جایگاه خود باشد. نقش ها عوض شده است. مسئولیت پذیری به خاطر وجود مشکلات فراوان در خانواده دیده نمی شود و انگار اعضا در یک رابطه لج و لجبازی هستند و فقط می خواهند خواسته های دیگران هرچند منطقی برآورده نشود.در موارد دیگر رابطه ها آن قدر سرد می شود که اصلا اعضای خانواده کاری به کار هم ندارند. و مثل غریبه ها باهم رفتار می کنند. زیرا با خود فکر می کنند که اگر نیاز ها و درخواست های خود را با یکدیگر در میان بگذارند، ممکن است با ناکامی رو به رو شوند. در جو این خانواده ها این باور حاکم است که من از نظر افراد خانواده ام مهم نیستم. پس من باید مشکل خودم را حل کنم. و خانواده برای من مفهومی ندارد. در مشاوره خانواده دلیل بدکارکردی بین اعضای خانواده بررسی می شود و حرف های نگفته ای که در خانه نمی توان بیان کرد، بیان می شود تا مسائل روشن شده و مشکلات حل شود.